Bilansowanie Handlowe

W ramach usługi (POB) WM Malta Sp. z o.o. w restrukturyzacji  zobowiązuje się  do dokonywania zgłoszeń Umów Sprzedaży Energii (USE), zawartych przez klienta na rynku energii elektrycznej z  jednoczesnym  rozliczeniem niezbilansowania energii elektrycznej. Niezbilansowanie to związane jest z rozbieżnością pomiędzy energią zaplanowaną (zgłoszoną), a rzeczywiście pobraną (dostarczoną) na podstawie pomiarów i danych otrzymanych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Klient unika kosztów posiadania własnego systemu WIRE
Brak zabezpieczenia należytego wykonania umowy z Operatorem Systemu Przesyłowego