Dystrybucja energii elektrycznej

WM Malta Sp. z o.o. powstała w 2003 r. Swoją działalność energetyczną rozpoczęła w oparciu o przyznaną, przez Urząd Regulacji Energetyki, Koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną Nr OEE/11290/18846/W/OKA/2019/JAd oraz dystrybucji energii elektrycznej Nr DEE/393/18846/W/OKA/2019/JAd.

Zakupione urządzenia majątku sieciowego związane bezpośrednio z działalnością energetyczną stanowiły zorganizowaną całość pod względem funkcji przeznaczenia, w zakresie obsługi dostaw energii elektrycznej na potrzeby własne oraz dla odbiorców końcowych, zlokalizowanych na obszarze dawnych centralnych zaplecz techniczno-produkcyjnych Huty Katowice obecnie Arcelor Mittal.

Odbiorcami energii elektrycznej ze stacji i rozdzielni WM Malta Sp. z o.o. są przedsiębiorstwa o różnej formie własności zlokalizowane w pobliżu strefy ekonomicznej na terenach Dąbrowy Górniczej, w pobliżu byłej Huty Katowice, o łącznej powierzchni ok. 70 ha. Sieci elektroenergetyczne będące w posiadaniu WM Malta Sp. z o.o.  przeznaczone do prowadzenia działalności dystrybucyjnej objętej Koncesją zostały wybudowane w latach 1975-1980, zmodernizowane w latach 2010-2012, jako sieci kablowe o napięciu 6 kV oraz 0.4/0,23 kV.

Ogółem długości linii kablowych pracujących na napięciu 6 kV wynosi 36 km,a długość linii kablowych niskiego napięcia 11 km. Sieć średniego napięcia składa się z linii kablowych i stacji elektro energetycznych zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy:

  • ul. Budowlanych
  • ul. Toruńskiej
  • ul. Kasprzaka

Stacje rozdzielcze S-1 i S-3 wykonane są jako jednosystemowe, dwusekcyjne 16 polowe. W sieci pracuje 7 własnych stacji transformatorowych 6/0,4 kV zasilających odbiorców grupy IV i V o łącznej mocy zainstalowanej 2 MW oraz przyłączonych jest 13 stacji transformatorowych odbiorców grupy III o łącznej mocy zainstalowanej 7,5 MW .


Firma WM Malta Sp. z o.o. podejmuje przedsięwzięcia polegające na polepszeniu warunków zasilania i parametrów jakościowych i zapewnia możliwość przyłączenia nowych podmiotów gospodarczych szczególnie ze stacji S-3 na działce III dawnej Huty Katowice.


Zakład Energetyczny WM Malta Sp. z o.o. posiada wykwalifi kowaną obsadę personalną posiadającą wymagane uprawnienia energetyczne zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne. Do dyspozycji personel posiada wyposażone samochody Pogotowia Energetycznego i laboratorium pomiarowe. Zakład Energetyczny WM Malta Sp. z o.o. utrzymuje i eksploatuje we własnym zakresie całą infrastrukturę sieciową oraz świadczy na zlecenie również usługi w tym zakresie dla odbiorców końcowych i nowo przyłączanych podmiotów gospodarczych. WM MALTA Sp z o.o. posiada również własną sieć wodociągową znajdującą się przy ul. Budowlanych oraz ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej, dzięki której zaopatruje odbiorców w wodę, utrzymuje i eksploatuje urządzenia służace do dostarczenia wody oraz odprowadzania sieków komunalnych.