Historia TPA i warunki ogólne

Od 1 lipca 2007 roku wszyscy Odbiorcy energii elektrycznej posiadają prawo wyboru sprzedawcy, tzn. mogą kupować energię elektryczną od dowolnego podmiotu na terenie Polski, który posiada koncesje na obrót energią elektryczną i zajmuje się jej sprzedażą. W przypadku gdy Odbiorca chce skorzystać z prawa wyboru Sprzedawcy winny być spełnione następujące warunki

  1. Sprzedawca energii elektrycznej, wybrany przez Odbiorcę, musi mieć zawartą z OSD Odbiorcy Generalną Umowę Dystrybucji, regulującą stosunki Sprzedawcy z OSD.
  2. Sprzedawca ma wskazać podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB), czyli taki który będzie go rozliczał na Rynku Bilansującym z różnicy pomiędzy energią deklarowaną w godzinowym grafiku obciążenia, a energią rzeczywiście pobraną z sieci. Funkcje POB najczęściej Sprzedawca pełni samodzielnie.
  3. Odbiorca dostosowuje, o ile to jest konieczne, układ pomiarowo rozliczeniowy, jeżeli jest jego własnością, oraz układ transmisji danych w przypadku gdy nie jest rozliczany w oparciu o standardowy profi l, celem umożliwienia rozliczeń za zużytą energię. Dokładne wymagania dotyczące układów pomiarowo rozliczeniowych zawarte są w rozdziale Części Szczegółowej IRiESD danego OSD.
  4. Odbiorca (lub upoważniony do tego nowy Sprzedawca) zobowiązany jest wypowiedzieć dotychczasową umowę kompleksową o świadczenie usługi dystrybucji i sprzedaż energii elektrycznej.
  5. Odbiorca (lub upoważniony do tego nowy Sprzedawca) musi zawrzeć umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z lokalnym OSD