Procedura zmiany sprzedawcy

Odbiorca zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Odbiorca (lub upoważniony nowy Sprzedawca) wypowiada umowę zawartą z dotychczasowym Sprzedawcą. Strony umowy sprzedaży energii elektrycznej lub upoważniony przez Odbiorcę nowy Sprzedawca dokonuje zgłoszenia zmiany Sprzedawcy (lub zgłoszenie umowy sprzedaży, jeżeli jest to nowo przyłączany obiekt) do lokalnego OSD. Zgłoszenie dokonywane jest na formularzu określonym przez OSD. Powiadomienie o zawartej umowie sprzedaży energii elektrycznej winno być dokonane na co najmniej miesiąc przed planowaną datą rozpoczęcia sprzedaży w ramach nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej.

OSD dokonuje weryfi kacji zgłoszenia zmiany Sprzedawcy, w ciągu 5 dni roboczych od daty jego
otrzymania.

Odbiorca (lub upoważniony nowy Sprzedawca) zawiera z OSD umowę o świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej.

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa WM Malta Sp. z o.o. w restrukturyzacji przejmuje
wszelkie formalności związane ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej.