Renumeracja kodów PPE – zmiana struktury kodu na standard GS1/GSRN

Renumeracja kodów PPE – zmiana struktury kodu na standard GS1/GSRN

WM Malta sp. z o.o. informuje o wdrożeniu od dnia 29 czerwca 2023 r. nowego formatu kodu PPE, w celu jego ujednolicenia w skali całego kraju. Ujednolicenie formatu kodu PPE jest związane ze standaryzacją wymiany informacji oraz wdrożeniem w Polsce Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

W związku z powyższym od dnia przeprowadzenia renumeracji, komunikacja z WM Malta sp. z o.o. w zakresie PPE będzie stosowana tylko w nowym formacie, w tym również w zakresie spraw rozpoczętych i nie zakończonych przed terminem wejścia w życie nowego formatu kodów PPE.

Sprzedawcom oraz innym uczestnikom rynku energii udostępniamy plik z mapowaniami kodów PPE, umożliwiający ustalenie nowego kodu w standardzie GS1.

Struktura kodu PPE GS1 dla WM Malta sp. o.o. będzie następująca:

(590)(5679002)(S1S2S3S4S5S6S7)(K)


gdzie:
590 – oznacza prefiks polskiej organizacji GS1,
5679002 – numer WM Malta sp. z o.o. w Systemie GS1,
S1S2S3S4S5S6S7 – unikalny identyfikator nadany przez spółkę dla danego PPE, S1 – S7 są cyframi od 0 do 9,
K – cyfra kontrolna

Nowe numery PPE będą widoczne na fakturach wystawianym naszym Odbiorcom. Zmiana ta nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych (jak np. aktualizacja umów).

Renumeracja kodów PPE – zmiana struktury kodu na standard GS1/GSRN