Informacje RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW (na podstawie art. 13 RODO*)

Administratorem danych osobowych Klienta jest:
WM Malta Sp. z o.o.
(dalej „Administrator”)

adres do korespondencji w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Budowlanych .

Administrator nie ma obowiązku ani potrzeby powoływania inspektora ochrony danych osobowych. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w celu
  • podjęcia działań niezbędnych do wykonania umowy z Klientem lub, na żądanie Klienta, podjęcia działań przed zawarciem umowy (dotyczy to przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy).
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 2. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], w szczególności w celu:
  • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń Administratora należnych od Klienta
  • kontroli jakości dostarczonych Klientowi towarów lub usług.
 3. na podstawie zgody Klienta, w określonych w tej zgodzie celach [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO], w szczególności:
  • dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej Klienta,
  • przekazywania Klientowi informacji o proponowanych zmianach umowy, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na reklamację.

Administrator nie będzie przetwarzał szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 i 10 RODO.

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klientów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe Klientów nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub w formie profilowania.

Przekazanie przez Klienta danych osobowych stanowi warunek konieczny zawarcia umowy z Administratorem.

Okres, przez który dane osobowe Klienta będą przechowywane, jest definiowany celem, w którym dane te zostały przekazane oraz treścią regulacji prawnych, w szczególności:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
 2. dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Klienta będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych, jeżeli nie narusza to obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli nie narusza to obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 9. jeżeli dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Kategorie odbiorców danych osobowych Klientów (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora):

 1. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z obsługą jego działalności gospodarczej (np. biura rachunkowe, doradcy podatkowi, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, firmy windykacyjne, kancelarie prawne),
 2. sądy, organy i instytucje państwowe i publiczne,
 3. podmioty świadczący na rzecz Administratora usługi techniczne (np. utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.